RODO

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY DLA KLIENTÓW ADMINISTRATORA

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MISTA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. W.
Grabskiego 36 w Stalowej Woli reprezentowana przez
– Waldemar Wilk – Prezes Zarządu
– Oleksii Guziev – V-ce Prezes Zarządu, dalej zwana „Administratorem”.
2. Dane osobowe klientów są przetwarzane w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba,
której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed
zawarciem umowy, przesyłania informacji handlowej za pomocą środków komunikacji
elektronicznej, marketingu bezpośredniego własnych produktów lub usług Administratora,
dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, wypełnienia
obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze.
3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust 1 lit. a RODO1, art. 6 ust 1 lit.
b RODO, art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust 1 lit. f RODO.
4. Informacja o odbiorcach danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do:
-firmy informatycznej,
-firm kurierskich
– biura rachunkowego.
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane: okres niezbędny do
wykonania umowy lub dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej,
okres niezbędny wynikający z przepisów prawa, natomiast w przypadku danych osobowych
przetwarzanych na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą – do odwołania zgody.
7. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
1) dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania,
2) przenoszenia danych,
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
4) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych
ze względu na Państwa szczególną sytuację;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator
zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania
Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
6) uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
a) występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego
siedziby,
b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
c) stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
d) ewentualnym źródle pozyskania danych;
e) udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach
lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
8. Informujemy, iż:
1 RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).1) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne.
2) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
9. Informujemy ponadto, iż mają Państwo, prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na
przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie
zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.


OBOWIĄZEK INFORMACYJNY PRZY REKRUTACJI

1. Administratorem Państwa danych osobowych jest MISTA Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. W.
Grabskiego 36 w Stalowej Woli reprezentowana przez:
– Waldemar Wilk – Prezes Zarządu
– Oleksii Guziev – V-ce Prezes Zarządu,
dalej zwana „Administratorem”.
2. Dane osobowe osób biorących udział w rekrutacji są przetwarzane w celu realizacji procesu
rekrutacji.
3. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych – art. 6 ust 1 lit. a RODO1.
4. Informacja o odbiorcach danych osobowych:
Państwa dane osobowe mogą być przekazywane do:
-firmy informatycznej,
– biura rachunkowego,
– zakładu opieki zdrowotnej
– pracowni psychologii pracy
– firmy ochroniarskiej
5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego.
6. Okres przez który Państwa dane osobowe będą przechowywane: do wycofania przez
Państwa zgody na przetwarzanie danych w procesie rekrutacji, nie dłużej jednak niż do
zakończenia rekrutacji, w której biorą Państwo udział.
7. Informujemy, iż mają Państwo prawo do:
1) dostępu do Państwa danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub
ograniczenia przetwarzania,
2) przenoszenia danych,
3) wniesienia skargi do organu nadzorczego,
4) pisemnego, umotywowanego żądania zaprzestania przetwarzania Państwa danych
ze względu na Państwa szczególną sytuację;
5) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych gdy Administrator
zamierza je przetwarzać w celach marketingowych lub wobec przekazywania
Państwa danych osobowych innemu administratorowi danych;
6) uzyskania wyczerpującej informacji dot.:
a) występowania Państwa danych w zbiorach Administratora oraz adresie jego
siedziby,
b) celu, zakresu i sposobu przetwarzania danych zawartych w takim zbiorze;
c) stanu od kiedy przetwarza się Państwa dane w zbiorze;
d) ewentualnym źródle pozyskania danych;
e) udostępniania Państwa danych, a w szczególności informacji o odbiorcach
lub kategoriach odbiorców, którym dane te są udostępniane.
8. Informujemy, iż:
1) podanie przez Państwa danych osobowych jest dobrowolne, ale konieczne w celu
przeprowadzenia rekrutacji, w której biorą Państwo udział.
2) Państwa dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji,
w tym profilowaniu.
1 RODO – ROZPORZĄDZENIE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w
sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).9. Informujemy ponadto, iż mają Państwo, prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę na
przetwarzanie danych osobowych. Wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem
przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Wycofanie
zgody może zostać dokonane w takiej samej formie, w jakiej została udzielona zgoda.